Otaku tseyithilwa noku dhimbulukitha aanapolitika aakuluntu Aandonga kutya:

March 24, 2018, 1:42pm

1. Iinima mbi taya popi naambi taya ningi shinasha nOndonga oya puka noonkondo, otayi tu sitha ohoni, yo otayi tu shundula tse Aandonga.
 
2. Omapopyo gayo oga geyitha woo Aandonga oyendji, sho ya hala anuwa Omukwaniilwa gwetu Tk Kauluma ase, opo ashike anuwa taya vulu okuyamo miinima yinasha nOndonga. Taya popi naanaa ngaashi Nepando Amupanda ta popi sho tati; ye "iipatululo yombelewa yoshilongo oteyi gandja ashike ngele Omukwaniilwa asi". 
 
4. Shino otashi ulike lela puuyelele kutya, aanapolitika mbano aakuluntu Aandonga oyo ya ningi oompangela pamwe noonepando, mwa kwatelwa yamwe yomezimo lyaawa ya Ndonga moku umbako elelo lyOmukwaniilwa gwetu gwa Ndonga, Tk Kauluma Elifas koshipundi.
 
5. Uukwatya mbuno nomikalo dhaanapolitka mbano Aandonga, ano ya nika oshintoko, oyo naanaa yetu etela uupyakadhi noku tu tukitha komihoko dhimwe kutya tse omagoya nosho woo oku tu dhinitha, nonando otse twa humbata onyeka yomithigululwakalo monamibia.
 
6.  Aanapolitika mbano oyaka kala woo yi iwete oyo aanandunge yashigako, ihe oyi iholola yoyene puuyelele kutya yo aakambeli, mokudhina noku shundula omuthigululwakalo gwayo, mwa kwatelwa Omukwaniilwa gwayo.
 
7. Omolwa uukambeli-teku mbuno waantu mbano, iinima ayihe oyetu ningile iidhigu tse Aandonga. Ongele oompito dhuuhupilo, oompito dheilongo moosikola, oompito dhuuleli woshilongo nosho tuu. Iinima oyindji unene mbi twa ningilwa iiwinayi tse Aandonga omolwa aantu mba.
 
8. Otaya dhimbulukithwa woo oshinima shimwe oshi talala talala, shi taya koneke nawa nokudhimbulukwa. Oya li ya pewa omayele gomuule kutya; opo ya ka sindane omahogololo ko Congresa yo Swapo mu November 2017, naya  endelele yuukililithe elelo lyayo lyOndonga, omolwa omulilo gwAandonga ngo gwatengulwa kwaambo ya hala ku halakanithapo Ondonga. Oye shi dhini, noye ki iyadha taya ziko oonyala dhowala.
 
10. Aandonga otse twali tuna oku landulako moku lela Oshilongo sha Namibia, konima ya Founding. Ashike omolwa omaukwatya gaandonga mbano kwali  oyo yena oku pewa oshipundi shono, inashi ningwa we, notweshi kanitha sigo onena.
 
11. Mondonga sigo onena, kamuna nando oshiputudhilo shopaungomba shopombanda, nonando ohaku tiwa Aandonga otse twa pala ondjila yelongo mOwambo. 
 
12. Aandonga otwa halakaneni unene, naanapolitika mbano Aandonga inaya imanga kumwe nAandonga aakwawo, oku etapo sha tashi yambulapo Ondonga, ihe oyi iyengele uuhuku wayo, mbono inaawu ya zila nando osha.
 
13. Aandonga otwa kutheni noku landula ondjila ya puka, yoku halelathana uuwinayi peha lyoku tungathana.
 
14. Nandi mu dhimbulukithe woo natango kutya, oombepo dhookuku mba yakondjela Ondonga noku yi kalekapo sigo onena, odhageya. Nakehe tuu ngoka ti iyadha eli ompinge nomutse gwOshilongo shOndonga pamwe nelelo lye, kena mpoka taka mona ombili mOndonga, nosho woo kena mpoka taka sindana mokwaadha omalalakano ngoka. Ndjino oyo oshili lela! Kashina nee kutya na kale ena opoosa yithike peni nenge uuyamba wuthike peni
 
 
15. Shili metiti, omukuluntu eshi tulamo. Ano Aandonga tu imangeni kumwe, etatu simanekeni shoka aakuluntu yetu lombwela, noku shi tula miilonga. 
 
16. Natu kondjeleni noku lalakanena ombili nuukumwe, ndele ha maliko. 
 
17. Mbono kaayeshi yondhikwa yandonga, no inaya huhulukwa koshikuni sha Ndonga, naya ikaleke kokule, oshoka otashi keya kola!
 
18. Aandonga amuhe ihuleni oonguyo dheni dhuuntsa, etamu gwaya evi, mokusimaneka nokupa Omukwaniilwa gwetweni ombili. Kehe gumwe toshi ningi paumwene mpoka wuli, opo Kalunga etu sile ohenda, pamwe noombepo dhookuku. 
 
19. Inamu holeka we oshili, tonateni kaamu kalewe iilongithwa yaantu, tse tu  dhiminathaniipo mpoka twa ningathaneni nayi. 
 
20. Aandonga amuhe mboka tamu iyunganeke oku kuthako elelo lyOmukwaniilwa, shi hulithiipo mbala. Oshoka ondjahi ya Kalunga otayi ka kala ondhigu kwaayehe mboka taya ka kala yenamo olunyala. 
 
NASHIYE OKAWI NOKAWI!