Okahenge no 3.

August 29, 2013, 10:02 am


Okahenge no 3.

Okahenge omukunda gwa li noluhwa ha lu kala oondjamba, ogwa kokolwa po kOmusamane Ntyayela yAwene muuyuni wOmukwaaniilwa Sheepo. Okwa landulwa komwana Tomas Ntyayela, nopo ihe gwa kala gwaana mwene uule womivo dha adha pomulongo. Opo ihe gwa lalwa komusamane Leonard Nevonga momuvo 2007. Omuna omagumbo ge li 31 nuundunda utano.
Tate Leonard Nevonga okwa valwa meti 10 January 1940, a valelwa mIikango ku Meme Mathilda Nekayi na tate Jeremiah ya Nevonga. Osikola yongula okweyi hiti pOngwediva. Okwa longo ko Swakopmund, Walvis Bay, nolwa hugunina mOvenduka onga omuhingi gwoombesa dha Muni sigo 2005. Okwa lala omukunda momuvo 2007. Okwa hokana meme Fredericka Nevonga nokuna omagano gaanona 27.