Ombutu

August 29, 2013, 9:07 am


Ombutu

Ombutu omukunda tagu adhika moshitopolwa sha Uukwiyuwuushona. Ogwa kokolelwe po komusamane Matias Nakagumbo a zile pekango lyaMushuna. Ogwa lukwa ombutu omolwa muna oondombe mbali, puna ehenene lina oombutu.Tate Matias okwa landulwa ku Tate Hofnie ngoka eli mo sigo onena, mOmbutu omuna omagumbo 23, nuundunda omulongo nakamwe.
Tate Hofnie Matias momukunda Onankulo momuvo 1928 esiku sho lya li etimulongo nolyotango omwedhi omutimugoyi, ku meme Monika Antindi ya Mbombo na Tate Matias Nakagumbo. Osikola yongula okweyi hiti pOshitayi, nokuya kuushimba ko Mariental, nopo ihe ayi kOtjiwarongo ye a ka ye nawa kOlange  momuvo 1959 sigo 1989. Okwa lala omukunda momuvo 1988. Okwa hokana meme Secilia Hofnie noyena aanona omulonga na Kamwe.